ข้อมูลสถิติรายวันของเดือนสิงหาคม ปี 2013 ของ www.chiangraifocus.com
 
UIP
Pageviews
Returns
1 สิงหาคม 2013
42,928
420,042
354,793
2 สิงหาคม 2013
45,166 [bullet_up]
410,104
345,332
3 สิงหาคม 2013
43,849 [bullet_down]
363,338
302,709
4 สิงหาคม 2013
42,382 [bullet_down]
367,532
307,927
5 สิงหาคม 2013
46,541 [bullet_up]
418,941
353,122
6 สิงหาคม 2013
47,228 [bullet_up]
438,753
371,866
7 สิงหาคม 2013
47,044 [bullet_down]
432,943
365,342
8 สิงหาคม 2013
45,803 [bullet_down]
428,717
362,378
9 สิงหาคม 2013
45,083 [bullet_down]
429,381
364,624
10 สิงหาคม 2013
42,321 [bullet_down]
349,295
291,611
11 สิงหาคม 2013
40,637 [bullet_down]
320,576
267,733
12 สิงหาคม 2013
41,629 [bullet_up]
342,905
286,440
13 สิงหาคม 2013
47,095 [bullet_up]
421,173
355,375
14 สิงหาคม 2013
48,220 [bullet_up]
431,590
363,726
15 สิงหาคม 2013
48,391 [bullet_up]
431,342
361,579
16 สิงหาคม 2013
0
0
0
17 สิงหาคม 2013
40,847 [bullet_up]
322,981
267,958
18 สิงหาคม 2013
42,947 [bullet_up]
353,422
292,488
19 สิงหาคม 2013
48,747 [bullet_up]
439,850
368,418
20 สิงหาคม 2013
48,549 [bullet_down]
438,767
370,607
21 สิงหาคม 2013
47,600 [bullet_down]
434,485
366,881
22 สิงหาคม 2013
48,587 [bullet_up]
443,538
374,685
23 สิงหาคม 2013
45,869 [bullet_down]
420,028
354,351
24 สิงหาคม 2013
43,419 [bullet_down]
368,414
307,916
25 สิงหาคม 2013
43,964 [bullet_up]
385,811
323,354
26 สิงหาคม 2013
48,009 [bullet_up]
434,008
362,516
27 สิงหาคม 2013
47,678 [bullet_down]
440,413
370,051
28 สิงหาคม 2013
47,267 [bullet_down]
436,110
365,500
29 สิงหาคม 2013
46,366 [bullet_down]
430,808
358,902
30 สิงหาคม 2013
44,158 [bullet_down]
425,317
356,744
31 สิงหาคม 2013
41,076 [bullet_down]
350,728
289,252