ข้อมูลสถิติรายวันของเดือนเมษายน ปี 2013 ของ www.chiangraifocus.com
 
UIP
Pageviews
Returns
1 เมษายน 2013
41,621
413,095
356,315
2 เมษายน 2013
43,390 [bullet_up]
426,225
365,363
3 เมษายน 2013
42,804 [bullet_down]
415,021
355,361
4 เมษายน 2013
41,495 [bullet_down]
405,209
345,401
5 เมษายน 2013
40,359 [bullet_down]
380,648
323,831
6 เมษายน 2013
37,236 [bullet_down]
331,863
280,216
7 เมษายน 2013
37,665 [bullet_up]
333,521
280,043
8 เมษายน 2013
41,915 [bullet_up]
379,348
319,827
9 เมษายน 2013
42,394 [bullet_up]
401,635
342,058
10 เมษายน 2013
41,807 [bullet_down]
396,067
336,734
11 เมษายน 2013
38,218 [bullet_down]
330,062
277,470
12 เมษายน 2013
33,562 [bullet_down]
264,246
221,795
13 เมษายน 2013
28,234 [bullet_down]
217,520
182,620
14 เมษายน 2013
27,751 [bullet_down]
212,339
177,264
15 เมษายน 2013
29,966 [bullet_up]
225,741
188,606
16 เมษายน 2013
36,961 [bullet_up]
280,524
234,559
17 เมษายน 2013
41,537 [bullet_up]
373,925
317,942
18 เมษายน 2013
41,812 [bullet_up]
411,919
353,613
19 เมษายน 2013
41,479 [bullet_down]
408,002
349,701
20 เมษายน 2013
39,131 [bullet_down]
370,936
315,800
21 เมษายน 2013
38,399 [bullet_down]
374,231
320,328
22 เมษายน 2013
42,097 [bullet_up]
413,609
353,597
23 เมษายน 2013
43,066 [bullet_up]
431,107
370,116
24 เมษายน 2013
43,022 [bullet_down]
425,205
364,760
25 เมษายน 2013
41,868 [bullet_down]
414,233
355,076
26 เมษายน 2013
40,798 [bullet_down]
400,044
342,386
27 เมษายน 2013
38,798 [bullet_down]
348,753
295,405
28 เมษายน 2013
35,836 [bullet_down]
312,445
262,580
29 เมษายน 2013
43,014 [bullet_up]
423,077
362,954
30 เมษายน 2013
41,559 [bullet_down]
396,369
335,853