ข้อมูลสถิติรายวันของเดือนธันวาคม ปี 2013 ของ www.chiangraifocus.com
 
UIP
Pageviews
Returns
1 ธันวาคม 2013
25,732
253,427
214,656
2 ธันวาคม 2013
38,877 [bullet_up]
391,304
332,423
3 ธันวาคม 2013
40,048 [bullet_up]
384,341
324,328
4 ธันวาคม 2013
40,291 [bullet_up]
375,854
316,837
5 ธันวาคม 2013
36,809 [bullet_down]
316,891
263,541
6 ธันวาคม 2013
40,722 [bullet_up]
377,067
317,575
7 ธันวาคม 2013
38,114 [bullet_down]
334,294
279,541
8 ธันวาคม 2013
37,931 [bullet_down]
335,803
280,773
9 ธันวาคม 2013
40,237 [bullet_up]
397,174
335,461
10 ธันวาคม 2013
41,685 [bullet_up]
392,318
329,009
11 ธันวาคม 2013
42,203 [bullet_up]
418,221
353,430
12 ธันวาคม 2013
42,020 [bullet_down]
411,729
342,273
13 ธันวาคม 2013
41,892 [bullet_down]
414,659
345,365
14 ธันวาคม 2013
39,382 [bullet_down]
351,723
288,039
15 ธันวาคม 2013
39,386 [bullet_up]
354,623
290,640
16 ธันวาคม 2013
41,535 [bullet_up]
353,494
291,590
17 ธันวาคม 2013
40,747 [bullet_down]
376,598
311,490
18 ธันวาคม 2013
40,021 [bullet_down]
367,830
303,983
19 ธันวาคม 2013
38,978 [bullet_down]
366,193
303,100
20 ธันวาคม 2013
36,576 [bullet_down]
329,081
271,348
21 ธันวาคม 2013
0 [bullet_down]
0
0
22 ธันวาคม 2013
0
0
0
23 ธันวาคม 2013
38,480 [bullet_up]
354,004
293,266
24 ธันวาคม 2013
40,903 [bullet_up]
373,648
307,938
25 ธันวาคม 2013
38,362 [bullet_down]
365,937
302,854
26 ธันวาคม 2013
36,891 [bullet_down]
342,308
281,889
27 ธันวาคม 2013
34,696 [bullet_down]
313,242
256,460
28 ธันวาคม 2013
32,762 [bullet_down]
270,924
218,981
29 ธันวาคม 2013
32,476 [bullet_down]
250,083
199,374
30 ธันวาคม 2013
32,561 [bullet_up]
250,247
199,415
31 ธันวาคม 2013
27,733 [bullet_down]
199,047
156,864