ข้อมูลสถิติรายวันของเดือนตุลาคม ปี 2013 ของ www.chiangraifocus.com
 
UIP
Pageviews
Returns
1 ตุลาคม 2013
42,647
404,601
332,531
2 ตุลาคม 2013
44,409 [bullet_up]
405,870
332,382
3 ตุลาคม 2013
44,629 [bullet_up]
414,359
342,065
4 ตุลาคม 2013
43,789 [bullet_down]
400,717
332,177
5 ตุลาคม 2013
40,411 [bullet_down]
353,263
292,186
6 ตุลาคม 2013
40,597 [bullet_up]
347,370
286,560
7 ตุลาคม 2013
44,539 [bullet_up]
410,641
343,343
8 ตุลาคม 2013
44,319 [bullet_down]
405,862
340,139
9 ตุลาคม 2013
43,397 [bullet_down]
397,006
332,754
10 ตุลาคม 2013
42,570 [bullet_down]
386,005
324,971
11 ตุลาคม 2013
42,527 [bullet_down]
394,568
332,598
12 ตุลาคม 2013
40,360 [bullet_down]
348,642
291,919
13 ตุลาคม 2013
36,367 [bullet_down]
311,478
260,752
14 ตุลาคม 2013
43,884 [bullet_up]
405,079
342,802
15 ตุลาคม 2013
43,136 [bullet_down]
399,229
337,129
16 ตุลาคม 2013
44,442 [bullet_up]
406,709
342,289
17 ตุลาคม 2013
44,346 [bullet_down]
427,095
362,672
18 ตุลาคม 2013
42,511 [bullet_down]
406,511
344,719
19 ตุลาคม 2013
38,733 [bullet_down]
342,146
287,648
20 ตุลาคม 2013
35,186 [bullet_down]
311,680
261,817
21 ตุลาคม 2013
44,615 [bullet_up]
439,981
375,366
22 ตุลาคม 2013
44,716 [bullet_up]
420,543
357,308
23 ตุลาคม 2013
44,567 [bullet_down]
409,614
345,521
24 ตุลาคม 2013
44,385 [bullet_down]
428,828
365,277
25 ตุลาคม 2013
42,678 [bullet_down]
394,443
333,904
26 ตุลาคม 2013
39,581 [bullet_down]
349,594
295,035
27 ตุลาคม 2013
40,190 [bullet_up]
373,013
315,683
28 ตุลาคม 2013
43,691 [bullet_up]
416,039
352,759
29 ตุลาคม 2013
44,434 [bullet_up]
419,438
355,359
30 ตุลาคม 2013
44,271 [bullet_down]
430,281
366,280
31 ตุลาคม 2013
41,461 [bullet_down]
399,138
338,970